ŁatwaKasa.eu

Jak łatwo i szybko zarobić

« Sposoby praktyczne na zwiększenie zdolności kredytowej. Kredyt gotówkowy - fundamentalne zasady »

Kilka słów o najbardziej znanych kredytach.

2017
26
January

Kredytem bankowym określa się umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Każda ze stron pełni tutaj bardzo ważną rolę. Obje strony są od siebie uzależnione. Bank zobowiązuje się, iż da określoną sumę pieniędzy na określony cel i czas kredytobiorcy. Ten zaś obowiązuje się, iż wykorzysta tak pieniądze jak to zostało określone w umowie i odda cała kwotę wraz z odsetkami w terminie jaki również określono w umowie. Prowizja i odsetki są realnym wynagrodzeniem za udzielenie kredytu. Kredyt jest uznawany za dosyć charakterystyczny rodzaj stosunków zobowiązaniowych jakie zachodzą pomiędzy dwiema stronami. Stosunki te cechuje oprocentowanie, terminowość oraz zwrotność, kliknij tutaj po więcej informacji o kredytach.

Funkcje kredytu.

Kredyt bankowy spełnia cztery podstawowe funkcje jakimi jest: funkcja emisyjna, stymulacyjna, dochodowa oraz funkcja restrukturyzacyjna. Funkcja emisyjna kredytu jest niczym innym jak kreacja pieniądza jaka jest realizowana przez Narodowy Bank Polski. NBP robi to w ramach polityki pieniężnej państwa w jakim działa jak też za pośrednictwem kredytów jakie udziela bankom komercyjnym. Stymulacyjna funkcja kredytu polega na tym, że wykorzystywane są instrumenty polityki kredytowej i przeznacza się je na rozwój gospodarczy i na czynniki produkcji. Takim czynnikiem produkcji może być ziemia, czy też kapitał. W przypadku funkcji dochodowej jest ona realizowana w sposób bezpośredni, jeżeli mamy niższą stopę procentową kredytu w stosunku do stopu inflacji. Funkcja dochodowa realizowana jest również w sposób pośredni, kiedy kredyt ma za zadanie pomóc uruchomić przyrost dochodów i pomóc w rozwinięciu wytwórczej działalności przedsiębiorstwa. Czwarta z funkcji kredytu, funkcja restrukturyzacyjna ma wpływ na przemiany strukturalne i własnościowe jakie zachodzą w gospodarce.

Jak zabezpieczane są kredyty.

Kredyty można zabezpieczać w wielu różnych formach. Pierwsza to forma osobowa. W tym przypadku można mieć pewność gwarancji bankowej, a także przystąpienie do długu. Forma osobową zabezpieczenia kredytów jest również cesja. Jest to nic innego jak przelew wierzytelności. Forma zabezpieczenia kredytu jest również wystawienie weksla in blanco, a także poręczenie wekslowe zwane alawem. Wystarczy również poręczenie. Mamy jeszcze rzeczowe formy zabezpieczenie kredytów bankowych. Tutaj zabezpieczeniem może być kaucja, hipoteka, która jest najbardziej popularną z form zabezpieczenia, a także różnego rodzaju bony na okaziciela i zastawy. Formą rzeczowego zabezpieczenia kredytu jest również zablokowanie środków zgromadzonych na rachunku kredytobiorcy do momentu spłacenia całego kredytu.

Kredyty bankowe mogą mieć kilka form. Jedną z nich jest kredyt obrotowy. Jest on udzielony na określony ściśle cel. Ten cel zawsze jest w jakiś sposób związany z pokryciem bieżących zobowiązań jakimi są wypłaty dla pracowników, czy tez uregulowanie kosztów za zaopatrzenie. Dzięki pieniądzom z takiego kredytu można sfinansować jakąś transakcję. Może być on udzielony w formie kredytu odnawialnego i dzięki temu można go wiele razy wykorzystać. Kredyt obrotowy udzielany jest na okres jednego roku, ale można przedłużyć umowę kredytu obrotowego. Warunki kredytu obrotowego są dobierane do konkretnego klienta jaki się o ten kredyt stara. Drugą formą kredytów jest kredyt inwestycyjny. Jak sama nazwa wskazuje może być on przeznaczony na sfinansowanie konkretnej inwestycji. Może być nią zakup wyposażenia, czy tez kupno jakiejś nieruchomości. Kredyt inwestycyjny może sfinansować inwestycje materialne, niematerialne lub finansowe.


0 Responses to Kilka słów o najbardziej znanych kredytach.

Feed for this Entry

0 Comments

  • There are currently no comments.

Comments for this post are disabled.